Adres Stichting Brandevoort in actie

wijkhuis ’t Brandpunt
Biezenlaan 29
5708 ZD Helmond

Telefonisch contact

Mail ons

info@brandevoortinactie.nl

wij reageren binnen 1 tot 2 werkdagen

Adres parkeergarage

Herenlaan 118
5708 ZS Helmond

Openingstijden

Ma t/m Vr
10.00 – 00.30
Zat & Zon*
09.00 – 12.30
* Gesloten, maar bij activiteiten geopend

Kamer van koophandel

Stichting Brandevoort in actie is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KvK: 17214615

Adres Stichting Brandevoort in actie

wijkhuis ’t Brandpunt
Biezenlaan 29
5708 ZD Helmond

Telefonisch contact

Mail ons

info@brandevoortinactie.nl

wij reageren binnen 1 tot 2 werkdagen

Adres parkeergarage

Herenlaan 118
5708 ZS Helmond

Openingstijden

Ma t/m Vr
10.00 – 00.30
Zat & Zon*
09.00 – 12.30
* Gesloten, maar bij activiteiten geopend

Kamer van koophandel

Stichting Brandevoort in actie is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KvK: 17214615

Algemene voorwaarden

1 . Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene
Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene ticketverkoop voorwaarden van Stichting Brandevoort in Actie
b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele,
sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Stichting Brandevoort in Actie Tickets verkoopt
c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of
organiseert en daarvoor verantwoordelijk is
d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Stichting Brandevoort in Actie een overeenkomst
aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie Stichting Brandevoort in Actie daartoe
een aanbieding doet
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Brandevoort in Actie en Klant ter verkrijging van
Tickets voor Evenementen
f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede
begrepen elektronische Tickets

2. Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen
bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Stichting Brandevoort in Actie, producten of diensten
van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in
deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Stichting Brandevoort in Actie
uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden
overeenkomen. Stichting Brandevoort in Actie is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en
gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De
gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Stichting Brandevoort in Actie raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de
Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de
Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

3. Totstandkoming overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen
advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Stichting Brandevoort in Actie vrijblijvend.
b. Stichting Brandevoort in Actie treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij
de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Evenementhouder. Stichting
Brandevoort in actie is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een
Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via Stichting Brandevoort in Actie een of meerdere
Tickets heeft gekocht. Stichting Brandevoort in Actie verschaft de Tickets namens Evenementhouder.
c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste
Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist
(email)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van
Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het
moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de
gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Stichting Brandevoort in Actie contact met Klant
opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Stichting Brandevoort in Actie Klant
niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Stichting Brandevoort in Actie ertoe
overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.
Indien Stichting Brandevoort in Actie twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de
bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het
recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een
andere Klant. Stichting Brandevoort in Actie zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te
informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. Stichting Brandevoort in Actie en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een
maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit
maximum door de Klant, is Stichting Brandevoort in Actie en/of de Evenementhouder gerechtigd om de
reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende
Tickets ongeldig te maken.
e. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van
toepassing op tickets.

4 . Prijzen en betaling

a. Stichting Brandevoort in Actie verkoopt Tickets namens Evenementhouders die de prijs en het aantal
beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt
vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de
in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Stichting
Brandevoort in actie aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden
worden gesteld.
c. Alle prijzen van Stichting Brandevoort in Actie zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief
BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Stichting Brandevoort in Actie brengt bij elke bestelling servicekosten in rekening. Daarnaast brengt
Stichting Brandevoort in Actie administratiekosten in rekening die worden berekend op basis van het
totale bedrag van de transactie.
e. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente
verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, kan Stichting Brandevoort in Actie de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het
dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in
rechte vastgestelde kosten.

5. Levertermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de
bestelling. Stichting Brandevoort in Actie zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven
beschouwen, totdat Klant aan Stichting Brandevoort in Actie een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
b. De door Stichting Brandevoort in Actie opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
Stichting Brandevoort in Actie schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden,
tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet
kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
d. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de
verkoop van Tickets via de website  8 dagen voor de datum van het
Evenement gestaakt om Stichting Brandevoort in Actie de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te
versturen.

6 . Afgelaste of verschoven evenementen.

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of
verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Stichting Brandevoort in Actie zal proberen
Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Stichting Brandevoort in Actie de benodigde
informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Stichting Brandevoort in Actie niet garanderen
dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het
Evenement.
b. Stichting Brandevoort in Actie is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende
Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Stichting Brandevoort in Actie opnemen
via ons email adres: info@brandevoortinactie.nl.Indien
een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder
voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
d. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit
Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de
betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator
van het evenement. Indien de Evenementhouder Stichting Brandevoort in Actie verzoekt om de Klant de
ticketprijs te restitueren, dan zal Stichting Brandevoort in Actie dit doen nadat zij de betreffende gelden
van de Evenementhouder heeft ontvangen. Service- en administratiekosten worden niet
gerestitueerd.

7 . Tickets

a. De door Stichting Brandevoort in Actie gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de
Evenementhouder. Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit
in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Evenementhouder de doorverkoop of het gebruik op
commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Klant dient dit na te gaan in de algemene
voorwaarden van de organisator, waar op het Ticket (en gedurende het bestelproces) naar
wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of
de voorwaarden van de Evenementhouder, is de Evenementhouder gerechtigd het betreffende
Ticket ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige
toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op
schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen
worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te
controleren is, kan Klant contact opnemen met info”brandevoortinactie.nl

Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk
kenbaar te worden gemaakt. Stichting Brandevoort in Actie kan geen enkele garantie geven dat aan
speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant
contact met Stichting Brandevoort in Actie opnemen via ons email adres: info@brandevoortinactie.nl.

8 . Intulectueelen en industriële eigendomsrechten

a. De op het Ticket van Stichting Brandevoort in Actie rustende industriële en intellectuele
eigendomsrechten behoren toe aan Stichting Brandevoort in Actie dan wel haar licentiegever. Klant zal
zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van
Stichting Brandevoort in Actie dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te
verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander
kenmerk van het Ticket.
c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te
reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van
Stichting Brandevoort in Actie aan Klant.
9. Privacy
a. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van tickets zullen door Stichting Brandevoort in Actie
zullen uitsluitend worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.
b. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van tickets zullen nimmer aan derden
beschikbaar worden gesteld.
c. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van tickets komen beschikbaar voor de
verkopende Organisatie. Wellicht dat de organisatie de gegevens zal gebruiken voor het
versturen van mailings.
d. Van onze opdrachtgevers verwachten we dat ze hiermee zorgvuldig zullen omgaan. Mocht
dat niet zo zijn, dan horen we dat graag en zullen we de betreffende opdrachtgever hiervan op
de hoogte stellen en indien we dat nodig achten de opdrachtgever uit te sluiten van online
ticketverkoop.
e. Let wel: we stellen ons niet aansprakelijk voor het privacy beleid van onze opdrachtgevers.

9. Speciale wensen,

zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk
kenbaar te worden gemaakt. Stichting Brandevoort in Actie kan geen enkele garantie geven dat aan
speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant
contact met Stichting Brandevoort in Actie opnemen via ons email adres: info@brandevoortinactie.nl.

10. Aansprakelijkheid

a. Stichting Brandevoort in Actie kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van
het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke)
kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en
aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene
Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Stichting Brandevoort in Actie wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding
van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of
kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van
Stichting Brandevoort in Actie of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van Stichting Brandevoort in Actie wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Stichting
Brandevoort in actie onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn
ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Stichting Brandevoort in Actie ook na die termijn
toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De
ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Stichting Brandevoort in Actie in staat is adequaat te reageren.
d. Klant vrijwaart Stichting Brandevoort in Actie voor alle aanspraken van derden verband houdende met
het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Stichting Brandevoort in Actie,
al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stichting Brandevoort in Actie meldt.
f. Stichting Brandevoort in Actie kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke
vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant
geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Stichting
Brandevoort in actie is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets,
indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Stichting
Brandevoort in actie.
g. Stichting Brandevoort in Actie aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij
derde partijen verkregen Tickets. Stichting Brandevoort in Actie kan evenmin de echtheid hiervan
garanderen.
h. Stichting Brandevoort in Actie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei
schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Stichting Brandevoort in Actie kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting Brandevoort in Actie in geval
van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks
door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Stichting Brandevoort in Actie gehouden is
tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk rechten bevoegde rechten.

a. Op alle overeenkomsten met Stichting Brandevoort in Actie is Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen

a. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten
tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden
gegarandeerd.
b. Waar in deze Algemene Voorwaarden Stichting Brandevoort in Actie zich verplicht tot het doen van
een schriftelijke mededeling, is Stichting Brandevoort in Actie gerechtigd deze mededeling langs
elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
c. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Stichting Brandevoort in Actie dan wel in
offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Stichting Brandevoort in Actie niet.
d. Bij verschil van mening tussen Stichting Brandevoort in Actie en Klant over de vertaling en/of de uitleg
van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
e. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Stichting Brandevoort in Actie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Stichting Brandevoort in Actie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.

Brandevoort in actie

Stichting Brandevoort in actie

Biezenlaan 29 5708 ZD Helmond

+31492432013

info@brandevoortinactie.nl

KvK: 17214615

NAVIGATIE

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte
van de laatste events, nieuws en ticketsales in Brandevoort.

Brandevoort in actie

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste events, nieuws en ticketsales in Brandevoort.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Pin It on Pinterest